puntejat
punteado

Ús de punts en pintura, dibuix o gravat, en lloc de línies o colors uniformes.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat