il·luminar
iluminar

En gravat es refereix a aplicar color directament a una estampa amb aquarel·la, tèmpera, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat