secció àuria d'un segment
sección áurea de un segmento

Divisió d'un segment AB en dues parts AX i XB tals que compleixin AX:AB = XB:AX.

Veure: proporció divina.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat