Informalisme
Informalismo

Moviment artístic que propugna repudiar qualsevol forma tradicional (incloses les formes geomètriques), perquè busca aconseguir un apropament màxim a la capacitat d'expressió de la matèria per si mateixa.
És un tipus de pintura abstracta espontània.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat