FOTOGRAFIA


Seqüències no digitals

Advertim que aquesta secció conté imatges de nus
Advertimos que esta sección contiene imágenes de desnudos
This section contains nudity images

En aquesta plana trobareu una selecció d'obres realitzades durant els anys 1987-2001, i alguna de posterior. Hi ha seqüències fotogràfiques, sèries de fotografies retocades amb pintura o algun altre mitjà (Fotopintures), polaroids, etc.
La majoria d'obres representen el cos femení. La dona en diferents actituds, moviments, accions, etc. Però en definitiva és una reflexió sobre la multiplicitat d'imatges, sobre les composicions fragmentades, sobre el pas del temps.

Durant l'any 1987, mentre acabava els estudis de procediments pictòrics, paral·lelament estava realitzant composicions fotogràfiques amb vàries fotografies juntes que després retocava amb aquarel·la o altres mitjans. Era una barreja de les fotocomposicions de David Hockney i de les fotografies retocades d'Ouka Lele. A aquesta tècnica li vaig posar el nom de Fotopintures.
Però també, tant amb els dibuixos com en les pintures, treballava amb seriacions d'imatges dins la mateixa obra. De vegades eren composicions on es repetia la mateixa imatge amb petites variacions a l'estil pop-art, i altres eren explicatives d'una acció o del pas del temps, influenciat per les seriacions de Muybridge, però sobretot per la meva gran afició al còmic i al cinema.

No vaig trobar cap moviment artístic que tractés aquest tipus d'obres, tenint en compte que les seriacions ja existien a la prehistòria, a l'art romànic, en el pop-art, en el còmic, etc. però amb altres intencionalitats ben diferenciades. Sóc molt conscient que no he inventat res nou, però necessitava un nom per a les obres que estava creant. A aquest estil el vaig anomenar Art Seqüencial.

Des de llavors he intentat mostrar seqüències a les diferents exposicions on participo, ja sigui amb dibuixos a llapis amb models en diferents actituds, o amb pintures a l'oli realistes representant vàries portes o finestres dins un mateix quadre per crear una seqüència.

Però la fotografia i la seva immediatesa és l'eina que prefereixo per a la representació del pas del temps.

ADOLF

En esta página encontraréis una selección de obras realizadas durante los años 1987-2001, y alguna posterior. Hay secuencias fotográficas, series de fotografías retocadas con pintura o algún otro medio (Fotopinturas), polaroids, etc.
La mayoría de obras representan el cuerpo femenino. La mujer en diferentes actitudes, movimientos, acciones, etc. Pero en definitiva es una reflexión sobre la multiplicidad de imágenes, sobre las composiciones fragmentadas, sobre el paso del tiempo.

Durante el año 1987, mientras acababa los estudios de procedimientos pictóricos, paralelamente estaba realizando composiciones fotográficas con varias fotografías juntas que después retocaba con acuarela u otros medios. Era una mezcla de las fotocoposiciones de David Hockney y de las fotografías retocadas de Ouka Lele. A esta técnica le puse el nombre de Fotopinturas.
Pero también, tanto con los dibujos como en las pinturas, trabajaba con seriaciones de imágenes dentro de la misma obra. A veces eran composiciones donde se repetía la misma imagen con pequeñas variaciones al estilo pop-art, y otras eran explicativas de una acción o del paso del tiempo, influenciado por las seriaciones de Muybridge, pero sobre todo por mi gran afición al cómic i al cine.

No encontré ningún movimiento artístico que tratase este tipo de obras, teniendo en cuenta que las seriaciones ya existían en la prehistoria, en el arte románico, en el pop-art, en el cómic, etc. pero con otras intencionalidades bien diferenciadas. Soy muy consciente que no he inventado nada nuevo, pero necesitaba un nombre para las obras que estaba creando. A este estilo lo llamé Arte Secuencial. Desde entonces he intentado mostrar secuencias en las diferentes exposiciones que participo, ya sea con dibujos a lápiz con modelos en diferentes actitudes, o con pinturas al óleo realistas representando varias puertas o ventanas dentro de un mismo cuadro para crear una secuencia.

Pero la fotografía y su immediatez es la herramienta que prefiero para la representación del paso del tiempo.

ADOLF

On this Web you will find a selection of works done between 1987 and 2001, and some later. There are some photographic sequences,
photographic series touched up with paint or other product (Photopaintings), polaroids, etc. Most of the works represent the

woman's body. Women in different attitudes, movements, actions, etc. Anyway, it is a reflection about the multiplicity of the images, about fragmented compositions, and about how time passes by. 

1987, as I was finishing my studies on pictorial procedures, I have been doing simultaneously some photographic compositions, putting together several photographs that afterwards would be touched up with water colour or any other method. It was a mix of David Hockney's photocompositions and Ouka Lele's touched up photographs. I gave this technique the name of Photopainting. 
I also some series of images, drawings as well as paintings, within the same work. Some times they were compositions made of the same image with little variations, a sort of pop-art style; and others they were explanations about an action or about the time passing by, maybe being influenced by Muybridge's series, but overall by my great fondness for comics and cinema. 

I couldn't find any art movement that dealt with this kind of works, although series had existed sonce the prehistory, within the Romanic art, pop-art, comics, etc. But their intentions were completely different. I am aware that I haven't invented anything new, but I needed a name for my creations. I called this style Sequential Art. 

Since then, I've tried to show these sequences on the different expositions where I take part, with pencil drawings of different models in different attitudes, or with realistic oil paintings representing different doors or windows together in the same picture, as to create a sequence.

But due to its immediate nature, the photograph is the tool that I prefer to represent the time passing by. 

ADOLF

 


 

 

 

 

"ONA I GEMMA MURAY"  2010
Fotografia retocada a mà, 80 x 60cm. Peça única.
Fotografies realitzades per la família

Col.lecció privada, Sant Cugat del Vallès
"ONA Y GEMMA MURAY"

Fotografía retocada a mano. Pieza única.

 

 

 

 

"SÍLVIA DOMÍNGUEZ"  2009
Fotografia retocada amb aquarel·la (fotopintura), 70 x 50cm. Peça única.
Fotografies realitzades per Jofre Cardoner

Col.lecció privada, Valldoreix
"SÍLVIA DOMÍNGUEZ"

Fotografía retocada con acuarela (fotopintura). Pieza única.

 

 

 

 

"SEQÜÈNCIA DE NU AMB BLAUS I GROCS"  2001
Fotografia retocada amb pintura (fotopintura), 81 x 75cm. Peça única.
Obra en el catàleg de la 11a Primavera Fotogràfica 2002

"SECUENCIA DE DESNUDO CON AZULES Y AMARILLOS"

Fotografía retocada con pintura (fotopintura). Pieza única.
Obra en el catálogo de la 11ª Primavera Fotográfica 2002

"NUDE SEQUENCE WITH BLUE AND YELLOW"

Photograph corrected with paint.
Work included in the catalog of the 11º Primavera Fotogràfica 2002

-500 € (Amb marc)

 

 

"REGAL DE BODA" 1990
Fotopintura i collage. Peça única.

"REGALO DE BODA"

"WEDDING PRESENT"
Propietat privada

 

 

 

 

"LA NOIA DEL BE BOP"  1988
Fotografia retocada amb aquarel·la (fotopintura), 66,5 x 100cm. Peça única.

"LA CHICA DEL BE BOP"

Fotografía retocada con acuarela (fotopintura). Pieza única.

"BE BOP GIRL"

Photograph corrected with watercolours.

-500 € (Amb marc)

 

 

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB DUES MODELS DESPULLANT-SE PER A FER
UNA SESSIÓ DE FOTOS"  2000

Fotografia en blanc i negre. Plafó de 53,5 x 101cm. Peça única.

"SECUENCIA CON DOS MODELOS DESNUDÁNDOSE PARA HACER
UNA SESIÓN DE FOTOS"

Fotografía en blanco y negro. Pieza única.

-500 € (Amb marc)

 

 

"MOVIMENT DEL SOL SOBRE UNA FAÇANA"  2001
Fotografia, 66 x 60cm. Peça única.

Obra en el catàleg de l'exposició Mollet Art '01

"MOVIMIENTO DEL SOL SOBRE UNA FACHADA"

Fotografía. Pieza única.
Obra en el catálogo de la exposición Mollet Art '01

"SUN’S MOVEMENT OVER A FAÇADE"

Photography

Work included in the catalog of the Mollet Art '01 exhibition

-350 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB FRAGMENTS DE MODEL EN DIAPOSITIVES"  1999
Diapositives, 72 x 18cm. Peça única.

"SECUENCIA CON FRAGMENTOS DE MODELO EN DIAPOSITIVAS"

Diapositivas. Pieza única.

"SEQUENCE OF MODEL’S FRAGMENTS ON TRANSPARENCIES"

Transparency

-400 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE RODET AMB FRAGMENTS DE MODEL ESTIRADA AL TERRA" 1998
Contacte fotogràfic d'un rodet, 30 x 37 cm. Peça única.

Obra en el catàleg de la 10a Primavera Fotogràfica 2000

"SECUENCIA DE CARRETE CON FRAGMENTOS DE MODELO ESTIRADA EN EL SUELO"

Contacto fotográfico de un carrete. Pieza única.
Obra en el catálogo de la 10ª Primavera Fotogràfica 2000

"REEL SEQUENCE WITH FRAGMENTS OF STRETCHED MODEL ON THE FLOOR"

Work included in the catalog of the 10º Primavera Fotogràfica 2000

-350 € (Amb marc)
"EXPLORADORA"  2000
Fotografia retocada amb pintura, 55'5 x 21'5cm
. Peça única.
"EXPLORADORA"

Fotografía retocada con pintura. Pieza única.

"EXPLORER"

Photograph corrected with paint

-300 € (Amb marc)
"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB BOTES"  2001
Fotografia, 53 x 22cm
. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO CON BOTAS"

Fotografía. Pieza única.

"SEQUENCE OF MODEL WITH BOOTS"

Photography.

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB MANIQUÍ ACOLORIDA" 2000
Fotopintura. Fotos en blanc i negre i aquarel.la, 40 x 50 cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO CON MANIQUÍ COLOREADA"

Fotopintura. Fotos en blanco y negro y acuarela. Pieza única.

"SEQUENCE OF MODEL WITH COLOURED DUMMY"

-350 € (Amb marc)

 

 


"SEQÜÈNCIA DE MODEL TRAIENT-SE UN VESTIT, I APROXIMACIÓ" 2000

Fotografia en blanc i negre i aquarel.la, 100 x 15 cm. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO QUITÁNDOSE UN VESTIDO, Y APROXIMACIÓN"

"SEQUENCE OF MODEL TAKING OFF A DRESS, AND APPROXIMATION"

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA: POTS GIRAR-TE A POC A POC?" 2000
Fotografia en color, 64 x 15 cm. Peça única.
"SECUENCIA: ¿PUEDES GIRARTE POCO A POCO?"

"SEQUENCE: COULD YOU TURN SLOWLY?"

-200 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB ROBA BLANCA" 2000
Fotografia en color, 78 x 14 cm. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO CON ROPA BLANCA"

"SEQUENCE OF MODEL WITH WHITE CLOTHES"

-200 € (Amb marc)
"SEQÜÈNCIA DE MODEL DEIXANT CAURE UNA TELA VERMELLA"   2000 
Fotografia en color, 81 x 17 cm
. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO DEJANDO CAER UNA TELA ROJA"

"SEQUENCE OF MODEL LETTING A RED STUFF FALL"

-250 € (Amb marc)

 

 


"MODEL SEQÜENCIAL EN 4" 1988

Fotopintura amb aquarel.la, retolador...

31 x 13cm. Col.lecció privada, Barcelona

"MODELO SECUENCIAL EN 4"

"SEQUENTIAL MODEL IN 4"

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB LES 4 ÚLTIMES FOTOS D'UN RODET" 1999-2000
Fotografia, 60 x 22cm
Obra en el catàleg de l'exposició Mollet Art '01
Propietat privada, Sant Cugat

"SECUENCIA CON LAS 4 ÚLTIMAS FOTOS DE UN CARRETE"

Fotografía

Obra en el catálogo de la exposición Mollet Art '01
Propiedad privada, Sant Cugat

"SEQUENCE WITH THE 4 LAST PHOTOGRAPHS OF A FILM REEL"

Photography

Work included in the catalog of the Mollet Art '01 exhibition

 

 

"SEQÜÈNCIA D'APROXIMACIÓ A L'HELENA" 2000
Fotografia
Propietat privada, Molins de Rei

"SECUENCIA DE APROXIMACIÓN A HELENA"

Fotografía

 

 

"SEQÜÈNCIA D'HELENA AMB SAMARRETA VERMELLA" 2000
Fotografia
Propietat privada, Molins de Rei

"SECUENCIA DE HELENA CON CAMISETA ROJA"

Fotografía

 

 

"SEQÜÈNCIA D'HELENA AMB TABURET" 2000
Fotografia
Propietat privada, Molins de Rei

"SECUENCIA DE HELENA CON TAMBURETE"

Fotografía

 

 

"SEQÜÈNCIA D'HELENA DE PEU I SENTADA" 2000
Fotografia
Propietat privada, Molins de Rei

"SECUENCIA DE HELENA DE PIE Y SENTADA"

Fotografía

 

 

"SEQÜÈNCIA D'HELENA AMB FONS VERMELL" 2000
Fotografia
Propietat privada, Molins de Rei

"SECUENCIA DE HELENA CON FONDO ROJO"

Fotografía

 

 

"GEMMA" 1989-1990
Fotografia, 60 x 23cm

Fotografía

Photography
-150 € (Amb marc)
"SEQÜÈNCIA SENSE RELACIÓ" 1990
Fotografíes, 124'5 x 32 cm
. Peça única.
"SECUENCIA SIN RELACIÓN"

"SEQUENCE WITHOUT RELATIONSHIP"

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL TRAIENT-SE LA SAMARRETA" 1989
Fotografies, 58 x 81'5 cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO QUITÁNDOSE LA CAMISETA"

"SEQUENCE OF MODEL TAKING OFF HER TEE-SHIRT"

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB GOT DE LLET" 1990
Fotopintura, 67 x 74 cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO CON VASO DE LECHE"

"SEQUENCE OF MODEL WITH MILK GLASS"

-240 € (Amb marc)

 

 


"SÍLVIA" 1992

Fotopintura

Col.lecció privada, Sant Cugat

 

 


"SEQÜÈNCIA DE LA MÒNICA" 1991

Fotopintura, 65 x 79 cm

Col.lecció privada, Sant Cugat

 

 


"JOANA" 1989

Fotopintura, 61'5 x 72'5 cm

Col.lecció privada, Barcelona

 

 


"40 ULLS" 1988 (aprox.)

Fotopintura, 107 x 125 cm

Fons d'Art Ajuntament de Sant Cugat

"40 OJOS"

"40 EYES"

 

 

"LA COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA A
SANT CUGAT EL 16 DE JUNY DE 1990" 1990
Seqüència de fotografies en blanc i negre,
retocades amb aquarel.la. Peça única, emmarcat.
Mides: 87 x 63,5cm (sense el marc)
(Clicant sobre la imatge us podeu baixar un fons d'escriptori)
-500 € (Amb marc)

 

 

"MUSEU FRAGMENTAT"  2001-2002
Fotografia, 71 x 34cm. Peça única.

"MUSEO FRAGMENTADO"

Fotografía. Pieza única.

"FRAGMENTED MUSEUM"

Photography

-300 € (Amb marc)

 

 

"VISTA DE MANHATTAN"   abril 2001
Fotografia, 134 x 20'5cm

2 versions. Col.lecció privada, Madrid i Molins de Rei.

"VISTA DE MANHATTAN"  Fotografía
2 versiones. Colección privada, Madrid y Molins de Rei.

"MANHATTAN SIGHT"  Photography

 

 


"MARILYN" 1988

Fotopintura, 60 x 75 cm

Col.lecció privada, Ceuta

 

 

"BARCELONADA" 9-1988
Fotopintura, 96 x 74'5 cm. Peça única.
Pieza única.

-500 € (Amb marc)

 

 


"LA NOSTRA CASA L'1 DE GENER DE 2001" 01-01-01
Fotopintura
Col.lecció particular

"NUESTRA CASA EL 1 DE ENERO DE 2001"

 

 


"VISTA DEL MENJADOR DE CASA" 2000

Fotopintura

Col.lecció particular

(fotografia de l'obra feta amb el vidre)
"VISTA DEL COMEDOR DE CASA"

 
 


"LA CASA DELS MEUS AVIS A VALLDOREIX" 1988 o 1989

Fotopintura
Col.lecció privada, Valldoreix
"LA CASA DE MIS ABUELOS EN VALLDOREIX"

 
 


"L'ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX" 1988

Fotopintura, 62 x 58,5
cm
Col.lecció privada, Valldoreix

"LA IGLESIA DE SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX"

 

 


"FOTOPINTURA EN 25" 1988

Fotopintura amb 25 fotos

Col.lecció privada, Sant Cugat

"FOTOPINTURA EN 25"

"PHOTOPAINTING IN 25"

 

 

"MARISTES LA IMMACULADA, BARCELONA" 1988-1989
Fotografies

Col·lecció privada, Sant Cugat

 

 

"BARCELONA" 1989-1990
Fotografies
, 68 x 32cm
Col·lecció privada, Sant Cugat

 

 

"CARRER ARAGÓ" 1988
Fotopintura amb tot un rodet de fotos, 86'5 x 47 cm

Col.lecció privada, Ceuta

"CALLE ARAGÓN"

"ARAGÓ STREET"

 

 

"PISCINA SEQÜENCIAL" 1988
Fotopintura, 52 x 56 cm. Peça única.

"PISCINA SECUENCIAL"
Pieza única.
"SEQUENTIAL SWIMMING POOL"

-300 € (Amb marc)

 

 

"FINESTRES EN SEQÜÈNCIA" 1988
Fotopintura, 72 x 66 cm. Peça única.

"VENTANAS EN SECUENCIA"
Pieza única.

"WINDOWS IN SEQUENCE"

-200 € (Amb marc)

 

 


"ANA BELÉN" 1988

3 fotografies b/n

Col.lecció privada

"ANA BELÉN"

"ANA BELÉN"

 
 


"CALAIX DE FOTOS"
1999
Collage tridimensional de fotos i polaroids
. Peça única.
"CAJÓN DE FOTOS"
Pieza única.

-400 €

 

 


"MEMÒRIES DE CEUTA"1989

Fotopintura
. Peça única.
"MEMORIAS DE CEUTA"
Pieza única.

"CEUTA MEMORY"

-500 € (Amb marc)

 

 

"QUADRE-MANIFEST DE L'ART SEQÜENCIAL" 1989
Oli, llapis, fotografia, fotopintura, polaroid, collage, i diversos objectes enganxats

Fons d'Art Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès
"CUADRO-MANIFIESTO DEL ARTE SECUENCIAL"

"SEQUENTIAL ART PICTURE-MANIFEST"

"SEQÜÈNCIA AMB 4 PITS” 2000
Fotografies, 24 x 24cm
"SECUENCIA CON 4 PECHOS"
"4 BREASTS' SEQUENCE"

ATENCIÓ!!  Aquesta obra va ser robada a l'exposició de El Triangle de Barcelona al maig de 2002. Si algú té informació al respecte, podeu escriure'm al meu correu electrònic.
ATENCIÓN!!  Esta obra fue robada en la exposición en El Triangle de Barcelona en Mayo de 2002. Si alguien tiene información al respecto, podéis escribirme a mi correo electrónico.
ATTENTION PLEASE!!  This work has been stolen from the exhibition at El Triangle de Barcelona, in May 2002. If you have any information about it, please contact me by e-mail.