art figuratiu
arte figurativo

Estil que representa la realitat externa. Les obres figuratives poden ser realistes, o estar basades en elements de la realitat, tendint a l'abstracció.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat