idealisme
idealismo

Tendència d'alguns artistes que volen apropar-se al màxim a la representació perfecte i ideal dels temes de les seves obres, buscant l'arquetip i la superació dels defectes que tot objecte o model presenta.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat