escorç
escorzo

Forma de representar una figura que en la realitat estaria disposada perpendicularment o obliquament al pla del quadre, és a dir, estirada en direcció a l'espectador i que, per tant, les seves dimensions es veuen reduïdes considerablement.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat